Bellpuig.

-Edificis fortificats a Bellpuig: Castell de Bellpuig, en estudi. Torre Telegrafia Óptica núm. 18, militar, Barcelona-Lleida, fer recerca. -Fotografia: